Нашето училиште на ден 24.11.2021 ја донесе следната одлука: