Почитувани,
Во прилог можете да го прегледате огласот за прибирање на понуди за изведување на екскурзии и други вонучилишни активности во ООУ Марко Цепенков – Зелениково
за учебната 2022/2023 година.