За следниов линк можете да го видите планот на вон наставни активности што ги обработува

нашето училиште.