Нашето училиште
Нашето училиште
Промовираме квалитетно образование
Со нови чекори до нови повисоки цели
Со нови чекори до нови повисоки цели
Ние сме тука да го заокружиме процесот на основното образование

МИСИЈА

Нашето училиште ги промовира вредностите и темелите на квалитетно образование,овозможува стекнување на знаења, умеења и вештини на сите ученици без разлика на пол, верска и етничка припадност, социо и економски статус, психофизичка способност и можност.

ВИЗИЈА

Нашето училиште со своите мулти етнички сегменти да се усовршува, осовремува,надоградува и да чекори кон современи европски училишта во кои вредностите и стекнатите знаења, умеења и вештини ќе им го подобрат квалитетот на живеењето, генерациите ќе продолжат да чекорат по животниот пат горди што биле дел од ова училиште.

МОТО

,,Со нови чекори до нови повисоки цели”

Настани и Известувања

Јавен оглас за вработување на определено време

Врз основа на член 22 и член 23  од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, […]

Трибина посветена на мобинг

По повод Светскиот ден на менталното здравје, Општина Зелениково во соработка со ЦОУ “Марко Цепенков” одржа трибина посветена на тоа […]

Оглас за екскуризии

Врз основа на член  17 од Правилникот  за начинот на изведување на екскурзиите,излетите и другите вонучилишни активности бр.12-13487/1 од 19.11.2019година, […]

ЈАВЕН ОГЛАС – За избор на Директор на ООУ”Марко Цепенков”-Зелениково

Врз основа на член 108 став 1 алинеја 6 а во врска со член 109 и член 115 од Законот […]

Документацијa

63

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

44

БРОЈ НА НАСТАВЕН КАДАР

14

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

2

Администрација