Нашето училиште
Нашето училиште
Промовираме квалитетно образование
Со нови чекори до нови повисоки цели
Со нови чекори до нови повисоки цели
Ние сме тука да го заокружиме процесот на основното образование

МИСИЈА

Нашето училиште ги промовира вредностите и темелите на квалитетно образование,овозможува стекнување на знаења, умеења и вештини на сите ученици без разлика на пол, верска и етничка припадност, социо и економски статус, психофизичка способност и можност.

ВИЗИЈА

Нашето училиште со своите мулти етнички сегменти да се усовршува, осовремува,надоградува и да чекори кон современи европски училишта во кои вредностите и стекнатите знаења, умеења и вештини ќе им го подобрат квалитетот на живеењето, генерациите ќе продолжат да чекорат по животниот пат горди што биле дел од ова училиште.

МОТО

,,Со нови чекори до нови повисоки цели”

Настани и Известувања

Оглас за директор

Почитувани,Тука може да го погледнете огласот за директор.  

Полугодишен извештај за работата на училиштето

Почитувани, Тука може да го погледнете полугодишниот извештај за работата на училиштето ОУ Марко Цепенков.

Годишен Извештај 01.01-31.12.2022

Почитувани, Можете да го прегледате годишниот извештај 01.01.2022-31.12.2022.

Одбележување на детска недела

По повод одбележувањето на “Детската недела”, во нашето училиште се одбележаа разни активности Понеделник-03.10-одд.час -Конвенција за правата на децата Вторник […]

Документацијa

63

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

44

БРОЈ НА НАСТАВЕН КАДАР

14

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

2

Администрација