Почитувани,
Би сакале да ги поставиме јавно достапни информациите во врска со директорот, вработените и органограмот на учулиштетот.

Директор: Љупка Стојановска

Кратка биографија

Љупка Стојановска, родена на 03.03.1972 год.со завршено средно образование во СУ ,,Зеф Љуш Марку,,

ВСС – дипломиран педагог.
Работен стаж од 28 год.во ООУ..Марко Цепенков..-Зелениково од кои 14 год. како воспитувач  во  забавишна група во ПУ с.Орешани .Од 2010 год.на работно место педагог во ЦУ Зелениково.
Моментално на работна позиција В.Д.Директор во горенаведеното училиште.

Овластено лице за информации од јавен карактер

Оливера Чевреска Петровска
oc262041@schools.mk
 
 
Список на вработени:
 

 

Список на  вработени 
   
1Љупка СтојановскаВ.Д.Директор
2Горан Кошчицовскинаставник по македонски јазик
3Кристина Велковсканаставник по англиски јазик
4Славка Буковскабиблиотекар
5Ленче Павиќевиќнаставник по географија
6Весна Стојковскаодделенски наставник
7Македонка Стојаноскаодделенски наставник
8Љупчо Рафескинаставник по физичко и здравстевно обр.
9Елена Костовскаодделенски наставник
10Сања Кузмановсканаставник по математика
11Наташа Лазова Анчевскаодделенски наставник
12Жаклина Бошковиќнаставник по ликовно
13Виолета Симоновскахигиеничар
14Маја Јакимовсканаставник по етика и етика на религии
15Maja Божиноскинаставник по германски јазик
16Игор Велковнаставник по биологија и хемија
17Сања Трпевскасекретар
18Оливера Чевреска Петровскапсихолог
19Даниела Груевскасметководител
20Наталија Кокаровскахигиеничар
21Јасмина Блажевскахигиеничар
22Снежана Кучиновскахигиеничар
23Васо Маневскихаусмајстор
24Алим Сулејманихигиеничар
25Катерина Симоновскапедагог
26Сања Соларова Андовсканаставник по македонски јазик
27Биљана Митаносканаставник по математика и физика
28Александар Крстевскинаставник по музичко образование
29Дијана Кучиновскаодделенски наставник
30Амела Вусљаниннаставник по хемија
31Силвана Велинованаставник по англиски јазик
32Антоанета Мишевсканаставник по граѓанско образование 
33Александар Мирчевскинаставник по физичко и здравстевно обр.
34Дарко Груевскихигиеничар
35Наташа Груевскахигиеничар
36Благоја Мирчевскинаставник по физичко и здравстевно обр.
37Јасминка Стојаноскаодделенски наставник
38Стевана Кузмановскаодделенски наставник
39Весна Митричкиодделенски наставник
40Даниела Јовановскаодделенски наставник
41Љупка Продановскаодделенски наставник
42Елена Тошевскахигиеничар
43Шабан Максутинаставник по албански јазик
44Нијази Елмазовскипредметен наставник
45Фатима Алаодделенски наставник
46Сулејман Салахиодделенски наставник
47Јонуз Саитихигиеничар
48Љутви Беќириодделенски наставник
49Авди Демирихигиеничар
50Демир Сеферовскипредметен наставник
51Атиџе Саитипредметен наставник
52Семине Селамиодделенски наставник
53Џезаир Османовскихигиеничар
54Мирсад Сулемановскихигиеничар
55Неџми Демиринаставник по географија и историја
56Буран Алиевскиодделенски наставник
57Амит Саитиодделенски наставник
58Фатма Амитодделенски наставник
59Басри Елмазовскипредметен наставник
60Муарем Имеринаставник по албански јазик
61Нијази Елмазовскипредметен наставник

Органограм