Врз основа на член 22 и член 23  од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ број 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15, 129/15, 27/16 и 120/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 110/19, 267/20 и 151/21), член 82 и 85 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019 и 229/20), член 3,член 4, член 9, член 10, член 11 и член 12 од Законот за наставници и стручни соработници во основните училишта(„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019),врз основа на Правилникот за работни места бр.01-170/3 од 13.10.2015 година, како и врз основа на Согласности со бр.12-956/4 од 25.10.2023 година бр.12-11326/2 од 03.11.2023 година бр.12-12277/2 од 17.11.2023 година од Министерството за Образование и наука на РСМ и врз основа на Одлуката донесена од страна на  Директорот на ООУ„Марко Цепенков“–Зелениково се распишува:

ЈАВЕН ОГЛАС

За вработување  на определено работно време до крајот на  учебната 2023/2024година  до 31.08.2024

Во ООУ”Марко Цепенков”-Зелениково на македонски наставен јазик:

1.Наставник по етика и етика на религиите -1 извршител со  12 работни часа(6 наставни) неделно  со нето плата во износ од 10.050,00 денари.

2.Наставник по информатика-1 извршител со 4 работни часа (2 наставни) неделено со  нето  плата во износ од 3.350,00 денари.

3.Наставник по техничко образование и информатика- 1 извршител со 16 работни часа(8 наставни) неделено и нето плата од 13.400,00 денари

4.Наставник по хемија-1 извршител со 16 работни часа (8 наставни) неделено со  нето  плата во износ од 13.400,00 денари

5.Наставник по одделенска настава на македонски наставен јазик -2 извршители со полно работно време  и нето плата во износ од  33.511,00 денари.

6.Стручен соработник- педагог во училиштето-1 извршител со полно работно време  и нето плата во износ од  33.511,00 денари.

7.Наставник по германски јазик-1 извршител со 32 работни часа (16 наставни) неделено и нето плата од 26.800,00 денари,

8.Наставник по физичко и здравствено образование-1 извршител со 24 работни часа (12 наставни часа ) неделно и нето плата од 20.100,00 денари.

9.Помошно техничко лице- хигиеничар-1 извршител со полно работно време  и нето плата во износ од  22.101,00 денари.

Во Подрачните училишта на албански наставен јазик:

1.Наставник по физичко и здравствено образование во ПУ С.Страхојадица,ПУ с.Смесница и с.Вражале -1 извршител со 24 работни часа неделно (12 наставни часа)   и нето плата во износ од  20.100,00 денари.

2.Наставник по албански јазик во ПУ с.Смесница и ПУ с.Страхојадица -1 извршител со 24 работни часа неделно (12 наставни часа) и нето плата 20.100,00 денари.

3.Наставник по ликовно образование на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица-1 извршител 4 работни часа неделно (2 наставен час) нето плата 3,350,00 денари.

4.Наставник по физичко и здравствено образование на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица-1 извршител со 12 работни (6 наставни часа) и нето плата од 10.050,00 денари.

5.Наставник по англиски јазик  во ПУ с.Смесница и Страхојадица -1 извршител со 38 работни часа неделно(19 наставни часа) и нето плата од 24.817,00 денари.

 1. Наставник по техничко и информатика на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница -1 извршител со 8 работни часа неделно(4 наставни часа) и нето плата од 6.700,00 денари.

7.Наставник по информатика на албански јазик во ПУ с.Смесница -1 извршител со 2 работни часа неделно (1 наставен час) и нето плата 1.675,00 денари.

8.Наставник по етика на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица и ПУ с.Смесница-1 извршител со 4 работни часа (2 наставен час) и нето плата од 3.350,00 денари.

 1. Наставник по математика во ПУ с.Страхојадица -1 извршител со 18 работни часа неделно (9 наставни часа) и нето плата во износ од 15.075,00 денари.
 2. Наставник по математика и физика во ПУ с.Смесница -1 извршител со 14 работни часа неделно (7 наставни часа) и нето плата во износ од 11.725,00 денари.

11.Наставник по биологија и хемија на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница-1 извршител од 8 работни часа(4 наставни часа) и нето плата од 6.700,00 денари.

 1. Наставник по француски јазик на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница-1 извршител 4 работни часа(2 наставни часа) и нето плата од 3.350,00 денари.
 2. Наставник по ликовно образование на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница -1 извршител 2 работни часа неделно (1 наставен час) нето плата 1,675,00 денари.
 3. Наставник по музичко образование на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница-1 извршител од 2 работни часа неделно(1 наставни часа) и нето плата од 1.675,00 денари.
 4. Наставник по техничко образование и информатика на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница-1 извршител од 4 работни часа (2 наставни часа) и нето плата од 3.350,00 денари.
 5. Наставник по класична култура во европската цивилизација на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница -1 извршител од 4 работни часа неделно(2 наставни часа) и нето плата од 3.350,00 денари.
 6. Наставник по иновации на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница -1 извршител со 2 работни часа неделно (1 наставен час) и нето плата во износ од 1.675,00 денари.
 7. .Наставник по граѓанско образование на албански наставен јазик во ПУ с.Вражале -1 извршител од 2 работни часа (1 наставен час) и нето плата плата од 1.675,00 денари.
 8. Наставник по биологија, хемија и природни науки на албански наставен јазик во ПУ с.Вражале и ПУ С.Страхојадица -1 извршител од 30 работни часа (15 наставни часа) и нето плата од 25.125,00 денари.
 9. Наставник по техничко образование и информатика на албански наставен јазик во ПУ с.Вражале-1 извршител 8 работни часа (4 наставни часа) и нето плата од 6.700,00 денари.
 10. Наставник по англиски јазик и вештини на живеење на албански наставен јазик во ПУ с.Вражале-1 извршител 20 работни часа (10 наставни) неделено и нето плата од 16.750,00 денари.
 11. Наставник по физичко и здравствено образование на албански наставен јазик во ПУ с.Смесница-1 извршител со 6 работни (3 наставни часа) и нето плата од 5.025,00 денари.
 12. Наставник по математика и физика на албански наставен јазик во ПУ с.Вражале -1 извршител со 14 работни часа неделно (7 наставни часа) и нето плата во износ од 11.725,00 денари.
 13. Наставник по техничко образование на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица-1 извршител од 4 работни часа(2 наставни часа) и нето плата од 3.350,00 денари.
 14. Наставник по нашата татковина на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица-1 извршител од 4 работни часа (2 наставни часа) и нето плата од 3.350,00 денари.
 15. Наставник по музичко образование на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица -1 извршител со 4 работни часа неделно (2 наставен час) и нето плата од 3.350,00 денари.

27.Наставник по класична култура во европската цивилизација на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица  -1 извршител од 4 работни часа неделно(2 наставни часа) и нето плата од 3.350,00 денари.

 1. Наставник по физика ,иновации и вештини на живеење на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица -1 извршител со 10 работни часа неделно (5 наставни часа) и нето плата во износ од 8.375,00 денари.
 2. Наставник по техничко образование и информатика на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица-1 извршител од 8 работни часа (4 наставни часа) и нето плата од 6.700,00 денари.
 3. Наставник по француски јазик на албански наставен јазик во ПУ с.Страхојадица-1 извршител 8 работни часа(4 наставни часа) и нето плата од 6.700,00 денари.

31.Наставник по физичко и здравствено образование во ПУ С.Страхојадица,ПУ с.Смесница и с.Вражале -1 извршител со 18 работни часа неделно (9 наставни часа)   и нето плата во износ од  15.075,00 денари.

УСЛОВИ:

– Кандидатите за наставен  кадар и стручен соработник , покрај  општите  услови  утврдени  со  Закон за работни односи ,кандидатите треба да ги ги исполнуваат  и посебните услови  предвидени  во Законот  за основно образование и Законот за  наставниците  и стручните соработници  во основните и средните училишта (Службен весник на РСМ  бр.161 од 05.08.2019 година)  и  условите  наведени во Правилникот за систематизација  на работните места  во  ООУ,,Марко Цепенков “ Зелениково и тоа : да е  државјанин  на  РСМ,да е полнолетен,да има општа здравствена способност за работното место,со правосилна пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност,да има завршено  најмалку четири години соодветно високо образование согласно нормативот  за наставен кадар и стручен соработник утврден во наставната програма и се има стекнато со најмалку 240 ЕКТС. Квалификациите со кои се стекнуваат наставниците за професијата наставник  во основно и стручен соработник  припаѓаат на VI A ниво од Македонската рамка на квалификации и соодвестствуваат на ниво VI  од Европската рамка на високообразовни квалификации,да има положено стручен испит по истекот на приправничкиот стаж, на јавниот оглас за засновање на работен однос за наставник може да се пријави и лице без положен стручен испит  и да заснова работен однос на определено работно време до крајот на учебната година.да го познава македонскиот јазик и неговото кирилско писмо и јазикот и писмото  на кој ќе ја изведува наставата .

-кандидатите за помошно техничко лице, покрај  општите  услови  утврдени  со  Закон за работни односи ,кандидатите треба имаат средно  образование,со и без работно искуство.

Заинтересираните  кандидати  да достават: -Пријава во хартиена форма  која треба да содржи  податоци за кандидатот, податоци за работното место  за кои се пријавува , кратка  биографија  CV со задолжително  наведени   контакт телефон и адреса, уверение за државјанство на  РСМ, доказ за завршено соодветно  образование, кандидатите за наставен кадар  треба да го познаваат македонскиот јазик и неговото кирилско  писмо и јазикот и писмото  на кој ќе ја изведува наставата, (за што ке се врши проверка од комисија во самото училиште),доказ  за  положено  стручен испит  (доколку го имаат). Избраниот кандидат од наставниот кадар и стручен соработник  кој за прв пат се вработува во основно училиште е приправник.   Работното време  е од понеделник до петок .Распоредот на работното време е прва смена од 07:30 часот до 15:30 часот , освен во ПУ с.Страхојадица во две смени и тоа прва смена од 07:30 часот до 15:30 часот  и втора смена од 12:30 часот до  20:30 часот согласно наставниот план и распоред на часови.Работниците имаат право на дневен,неделен и годишен одмор согласно со ЗРО. Пријавата  и потребните документи  во оригинал или копија заверена кај нотар, треба да се достават лично во писмена форма  дирекно во архивата на  училиштето кое се наоѓа на адреса ООУ,,Марко Цепенков“Зелениково  ул.1 бр.6  Зелениково во период од 08 до 13 часот.   Рокот за доставување  на пријавите  со потребните  документи изнесува  3(три) дена  од  денот на објавувањето на огласот.Изборот ќе се изврши во законски предвидениот рок  по истекот на рокот за пријавување по огласот.Информации на тел.02 2717410.Неуредните, некомплетните  и ненавремените пријави  и  документи нема да се разгледуваат.

 

ООУ”Марко Цепенков”-Зелениково

Директор

Љупка Стојановска