Нашите вработени

На македонски наставен јазик, наставата ја изведуваат вкупно 26 наставници со соодветно стручно образование, додека на албански наставен јазик наставата ја изведуваат вкупно 17 наставници од кои дел од нив се со несоодветно образование.

Сите наставници редовно посетуваат семинари и обуки организирани од Бирото за развој, МОН, УСАИД со што се допринесува повисока стручна професионална подготвеност во чекор со современиот образовен процес.

Наставниот кадар својата професионалност ја надградува и преку  континуирани  интерни дисеминации.

 

History Faculty

Samantha Shetty

Samantha Shetty

History Teacher
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Samantha Shetty

Samantha Shetty

History Teacher
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Henry Simons

Henry Simons

History Teacher
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Joseph Parker

Joseph Parker

History Teacher
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Medhros Amarmiel

Medhros Amarmiel

History Teacher
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Haris Sanders

Haris Sanders

History Teacher
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

Designing Faculty

Elina Gilbert

Elina Gilbert

Designer
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Robert Williams

Robert Williams

Designer
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Miley Smith

Miley Smith

Designer
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.