Упис на првачиња
Упис на првачиња
Започна уписот на првачиња за учебната 2021/2022 година.
Нашето училиште
Нашето училиште
Промовираме квалитетно образование
Со нови чекори до нови повисоки цели
Со нови чекори до нови повисоки цели
Ние сме тука да го заокружиме процесот на основното образование

МИСИЈА

Нашето училиште ги промовира вредностите и темелите на квалитетно образование,овозможува стекнување на знаења, умеења и вештини на сите ученици без разлика на пол, верска и етничка припадност, социо и економски статус, психофизичка способност и можност.

ВИЗИЈА

Нашето училиште со своите мулти етнички сегменти да се усовршува, осовремува,надоградува и да чекори кон современи европски училишта во кои вредностите и стекнатите знаења, умеења и вештини ќе им го подобрат квалитетот на живеењето, генерациите ќе продолжат да чекорат по животниот пат горди што биле дел од ова училиште.

МОТО

,,Со нови чекори до нови повисоки цели”

Настани и Известувања

Одлуки и Решенија

Подолу погледнете ги следните одлуки и решенија кои ги донесе наставничкиот совет за следниве лица  

Не ја сечи гранката на која што седиш

По повод Антикорупциско образование на учениците од 9 то одделение под менторство на наставничката по македонски јазик Сања Соларова Андовска учествуваа на […]

Мојата идна професија

Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд. имаа задача да напишат,творат,да го негуваат убаво пишаниот збор на […]

Антикорупциско образование на учениците

По повод Антикорупциско образование на учениците од 8мо и 9 то одделение под менторство на наставничката по ликовно образование Жаклина […]

Документацијa

63

БРОЈ НА ВРАБОТЕНИ

44

БРОЈ НА НАСТАВЕН КАДАР

14

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

2

Администрација