РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ ЗА НАСТАВА НА ДАЛЕЧИНА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА ОУ „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ – ЗЕЛЕНИКОВО