Одлука

Нашето училиште на ден 24.11.2021 ја донесе следната одлука:

Патронат во нашето училиште

Преку слики Ви доловуваме дел од денешната празнична атмосфера по повод патрониот празник на нашето училиште.   По повод на […]

Одлуки и Решенија

Подолу погледнете ги следните одлуки и решенија кои ги донесе наставничкиот совет за следниве лица  

Не ја сечи гранката на која што седиш

По повод Антикорупциско образование на учениците од 9 то одделение под менторство на наставничката по македонски јазик Сања Соларова Андовска учествуваа на […]

Мојата идна професија

Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд. имаа задача да напишат,творат,да го негуваат убаво пишаниот збор на […]

Мојата идна професија

Во програмата за Професионална ориентација на учениците од 9то одд.уччениците имаа задача   да изработат цртежи на тема Мојата Идна Професија.Под […]